Privacy statement

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN

Artikel 9.1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Light Up Your Talent. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Light Up Your Talent voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 9.2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Light Up Your Talent verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten, producten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.  Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 1. Het verlenen en factureren van onze diensten; 2. Het verzenden van onze nieuwsbrieven; 3. De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan; 4. Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Light Up Your Talent te kunnen uitvoeren; 5. Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren; 6. Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 9.3: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 9.4: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Artikel 9.5: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen.

Artikel 9.6: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@lightupyourtalent.com

Artikel 9.7: Delen met anderen

Light Up Your Talent verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9.8: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van LUYT.

Artikel 9.9: Producten en diensten

Door uw inschrijving voor onze nieuwsbrief, training, workshop, accreditatietraining, coachingstrajecten, consultancy, project en programma management, sprekersdienst of het kopen van assessments, rapporten, werkboeken, boeken, e-boeken, kaarten, posters, en materialen op basis van sterke punten, gaat u ermee akkoord dat LUYT de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt opslaat en verwerkt.

ENGLISH VERSION

Article 9.1: Introduction

This is the Privacy Statement of Light Up Your Talent. In this statement you will read how we deal with the personal data that we receive from you. Light Up Your Talent complies with the provisions of the AVG (General Regulation on Personal Data).

Article 9.2: Collected personal data

Your privacy is very important to us. We do our best to protect your data. In order to be able to provide services to you and to guarantee our services to you, we do need a number of personal data from you. Light Up Your Talent processes this personal data because you use our services, products and / or because you provided them yourself. We use this information for the following purposes: 1. Providing and invoicing our services; 2. Sending our newsletters; 3. The processing of your order and informing you about its progress; 4. Storage of customer data in our database, in order to be able to execute the agreement between you and Light Up Your Talent; 5. Taking measures to improve the service;· 6. Providing information or offers.

Article 9.3: Security

For data transfer we use the SSL security system (Secure Socket Layer) in connection with 128/256-bit encryption. This technique offers the highest security and is therefore also used by banks for data security during online banking. All payment methods offered by us are secured by the aforementioned standard. You can see that your data is encrypted by the symbol of a key or closed lock in the status bar of your browser.

Article 9.4: Data from website visit

We receive data based on your visit to our website. Examples of this are cookies. We use this information to get a better picture of our customers and to develop our service and website and to adapt it to your personal preferences.

Article 9.5: View and adjust data

Personal data that you have provided to us can be viewed and changed at any time.

Article 9.6: Storage period for data and inspection

When you end your service with us, we keep some data based on the legal storage period. We delete data that is no longer needed. After the legal storage period we will destroy all data. You are entitled to inspect the data we have about you after you have terminated the service with us. You can submit a request for inspection, correction or deletion by sending an e-mail to info@lightupyourtalent.com

Article 9.7: Sharing with others

Light Up Your Talent will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you, or to comply with a legal obligation.

Article 9.8: Changes

This privacy statement can be changed. Any changes will be announced on the website of LUYT.

Article 9.9: The products and services

By signing up for our newsletter, training, workshop, accreditation training, coaching programme, consultancy, project and programme management, speaking services or the purchase of assessments, reports, workbooks, books, e-books, cards, posters, and strengths-based materials, you consent to LUYT, storing and processing the personal data you have provided.