Algemene voorwaarden/Terms and Conditions

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN

Artikel 1 Begrippen

a) “LUYT ‘: Light Up Your Talent
b) ‘dienst of product’: assessments, rapporten, leerproducten, informatie over sterke punten, trainingen, workshops, accreditatietrainingen, coachingstrajecten, het inhuren als spreker, consulting, project en programma management en/of andere vormen van onderwijs.
c) “deelnemer”: een persoon die deelneemt aan een dienst of product of deze aankoopt.
d) ‘Registratie’: registreert een deelnemer voor een dienst of product, waarbij een overeenkomst tussen LUYT en deelnemer wordt gemaakt.
e) ‘studiemateriaal’: al het materiaal dat door LUYT aan de deelnemer in het kader van een dienst of product wordt verstrekt.
f) ‘Schriftelijk’: (ook) per fax, e-mail, internet of andere digitale communicatiemiddelen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LUYT en de deelnemer en/of de opdrachtgever van de deelnemer en maken daarvan integraal onderdeel uit.
b) Deelnemer/Opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden bij inschrijving/registratie. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de LUYT.
c) Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, wijzigingen en/of aanvullingen daarop, kan slechts geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van LUYT.

Artikel 3 Inschrijvingen

a) De inschrijving voor een dienst of product door deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s) kan plaatsvinden als volgt:
– Via het bestellen van een dienst of product via de webwinkel op de website van LUYT
– Door akkoord te gaan met en de ondertekening van het contract van LUYT op verzoek toegezonden aan de deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s)
– Via het bevestigen van hun deelname via e-mail


b) Door zich in te schrijven, verplicht de deelnemer of een derde partij die de deelnemer(s) sponsort zich tot betaling van de kosten zoals aangegeven door LUYT.
c) Inschrijving geldt voor de gehele ononderbroken dienst of levertijd.
d) De deelnemer is geregistreerd voor een dienst of product nadat de inschrijving schriftelijk is bevestigd door LUYT.

Artikel 4 Deelnemer(s)

a) LUYT kan toelatingseisen/voorwaarden vaststellen voor de deelnemers aan diensten of producten die worden aangeboden, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. LUYT kan ook registratievoorwaarden bepalen en/of een beperking van het aantal deelnemers aan een dienst of product vaststellen. b) Indien de deelnemer door zijn of haar gedrag de gang van zaken verstoort en/of verhindert, kan LUYT hem of haar uitsluiten van verdere deelname. In dat geval blijven de betalingsverplichtingen met betrekking tot de deelname van de deelnemer wel van kracht.

Artikel 5 Naleving

a) Bij het organiseren van een dienst of product, houdt LUYT het recht om af te wijken van de gebruikelijke dienst of product indien van LUYT niet in redelijkheid kan worden verlangd dat de dienst of het product volledig uitgevoerd wordt zoals aangekondigd. b) De wijzigingen die door LUYT aangebracht worden zullen zoveel mogelijk met de oorspronkelijke dienst of product overeenkomen. c) De wijziging van een dienst of product kan worden gevolgd door veranderingen in bijvoorbeeld prijs en cursusmateriaal. De deelnemer(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Betaling

a) De deelnemer(s) of de derde partij betalen LUYT de vergoedingen in één b) Indien de te betalen vergoedingen worden gefactureerd, word(t)(en) de deelnemer(s) of de derde partij verzocht het bedrag binnen 10 werkdagen na de factuurdatum te betalen, tenminste voor de aanvang van de dienst en/of voordat het product is ontvangen. c) Indien de deelnemer(s) of de derde partij nalaat LUYT binnen dertig (30) werkdagen na de levering van zijn/haar service en producten te betalen, zal aan de deelnemer(s) of de derde een boete van 1 % van het totaal te betalen factuurbedrag in rekening worden gebracht. d) In het geval dat LUYT kosten moet maken om de betaling van een factuur te bewerkstelligen zal LUYT deze kosten volledig in rekening brengen bij de deelnemer(s) of de derde partij zoals aangegeven in artikel 6B van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Annuleringen

a) In het geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer het aantal kandidaten voor een workshop/training onvoldoende is, kan LUYT de workshop/training annuleren. LUYT zal de deelnemers hierover zo spoedig mogelijk informeren, niet later dan 5 werkdagen voor de workshop/ training begint. Reeds betaalde gelden die betrekking hebben op de geannuleerde workshop/training worden terugbetaald. b) Het recht om deel te nemen aan een dienst of product vloeit voort uit een overeenkomst op afstand voor de levering van bepaalde diensten (artikel 7:46 i Nederland BW). De deelnemer kan binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de inschrijving zijn/haar deelname kosteloos annuleren, tenzij de ingangsdatum van de dienst of het product binnen deze termijn valt of als binnen deze termijn, de deelnemer LUYT heeft verzocht om cursusmateriaal te sturen. c) Behalve in het geval van annulering (gratis) als bedoeld in 7a en 7b, zijn de volgende annuleringskosten voor rekening van de deelnemer en/of opdrachtgever: workshop, training, accreditatietraining, coachingsprogramma, project and programma management, en consultancy: – In geval van annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, 20% van de dienst- en/of productprijs. – Daarna tot aan het begin van de dienst of het product, 100 % van de dienst- en/of productprijs. Het aantal werkdagen wordt berekend vanaf de datum waarop LUYT de annulering heeft ontvangen. d) Als de deelnemer of opdrachtgever reeds een bedrag heeft betaald ten gunste van LUYT, zal LUYT de annuleringskosten, wanneer van toepassing, met de reeds betaalde gelden verrekenen met inachtneming van artikelen 7b en 7c. Het restant zal terugbetaald worden op een bankrekening zoals aangegeven door de deelnemer of opdrachtgever. e) Bij het ontbreken van deelnemer, kan een vervanger worden benoemd, op voorwaarde dat vooraf een schriftelijke kennisgeving is verstuurd naar LUYT. Waar er toelatingseisen gelden voor deelname aan de dienst of het product, dient de vervanger afzonderlijk goedgekeurd te worden door LUYT. f) In geval van afwezigheid, kan de deelnemer er ook voor kiezen om zijn inschrijving één keer tot de volgende dienst of het product periode uit te stellen. Als de deelnemer er geen gebruik van maakt in een periode van een jaar, dan worden er annuleringskosten van 100% van het betaalde bedrag voor de service of product in rekening gebracht. LUYT garandeert echter niet dat de dienst of het product daadwerkelijk zal plaatsvinden of ongewijzigd zal worden aangeboden. g) Bij verhinderen of verzetten van een individuele coaching afspraak binnen 24 uur wordt 100% van het verschuldigde bedrag doorberekend aan de deelnemer en/of de opdrachtgever.

Artikel 8 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

a) De auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met een dienst of product gearrangeerd door LUYT en/of het cursusmateriaal is en blijft eigendom van LUYT en/of leerkracht(en) van de desbetreffende dienst of product. b) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, mag de deelnemer het cursusmateriaal alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de leerstof te reproduceren op welke manier dan ook en/of te verkopen en/of beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a) LUYT betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de leerstof die het biedt. LUYT kan echter niet instaan voor de volledigheid en de juistheid van dit cursusmateriaal. Aansprakelijkheid is uitgesloten voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling gebaseerd op de leerstof en/of informatie. b) De aansprakelijkheid van LUYT met betrekking tot enige schade die de deelnemer treft als gevolg van de annulering van (onderdelen van) een dienst of product wordt eveneens uitgesloten. c) Indien de deelnemer schade lijdt waarvoor LUYT aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de het bedrag dat de deelnemer of de opdrachtgever op basis van de overeenkomst met LUYT heeft betaald. d) Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om vóór de aanvang van de cursus LUYT te adviseren van medische aandoening en/of allergieën waarvan zij denken dat het belangrijk is om door te geven. In het geval dat LUYT tot de conclusie komt dat de medische toestand een onredelijke belasting zal zijn voor het goede verloop van de cursus, heeft LUYT het recht om de inschrijving te annuleren. e) Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen persoonlijke bezittingen tijdens de cursus. f) Deelnemer en/of de opdrachtgever vrijwaart LUYT voor alle schade die derden lijden als gevolg van enig handelen of nalaten door de deelnemer. Deelnemer en/of opdrachtgever is verplicht om voldoende te zijn verzekerd tegen deze aansprakelijkheid.

Artikel 11 Beëindiging

LUYT kan de overeenkomst met de deelnemer beëindigen in het geval dat de deelnemer niet een verplichting uit de overeenkomst nakomt, nalaat of niet op tijd nakomt na het ontvangen van een waarschuwing van LUYT.

Artikel 12 Toepasselijk recht, geschillen

a) Alle overeenkomsten met LUYT vallen uitsluitend onder het recht dat van toepassing is in Nederland. b) Alle geschillen in verband met de overeenkomst tussen LUYT en deelnemer en/of opdrachtgever worden binnen de jurisdictie van de bevoegde rechter te Amsterdam geplaatst.

Algemene Voorwaarden van LUYT, vanaf 01-01-2022

Light Up Your Talent

Van Heuven Goedhartlaan 13D

1181 LE Amstelveen, Nederland

Tel: +31 652 860 453

KvK-nummer: 54458331

E-mail: info@lightupyourtalent.comENGLISH VERSION

Article 1 Definitions

a) ‘LUYT’: Light Up Your Talent
b) ‘Service or product’: assessments, reports, learning products, strengths based information, training, workshop, accreditation training, coaching programs, speaking services, consulting, project and programme management and/or other forms of education.
c) ‘Participant’: any individual participating in or purchasing a service or product.
d) ‘Registration’: participant’s registration for a service or product whereby an agreement is entered into between LUYT and participant.
e) ‘Course Material’: all material provided by LUYT to participant within the context of a service or product.
f) ‘Written’: (also) by fax, e-mail, internet or other digital means of communication.

Article 2 Applicability

a) These general terms and conditions apply to all agreements between LUYT and participant and or sponsor/commissioning parties and are an integral part thereof.
b) Participant and sponsors accepts these general terms and conditions on registration. The general terms and conditions can be found on the website of the LUYT.
c) Exclusion of (parts of) these general terms and conditions, amendments and/or supplements thereto, may only be made after obtaining the written consent of LUYT.

Article 3 Registration

a) Registration for a service or product by participants and/or commissioning parties can take place as follows:
– Via ordering a service or product through the web store on the website of LUYT
– Via signing the LUYT proposal sent upon request to the participant and or commissioning parties
– Via confirmation of their attendance via e-mail

b) By registering, participant and/or a third party obliged to pay for Participant, undertake/undertakes to pay the fees.
c) Registration takes place for the entire consecutive service delivery period.
d) Participant is registered for a service or product after the registration has been confirmed by LUYT in writing.

Article 4 Participants

a) LUYT can lay down entry requirements for participants of the service or products being offered, for instance in relation to previous education and work experience. LUYT can also stipulate a registration term and/or limit the number of participants in a service or product. b) If participant in any way hinders the usual course of a service or product, LUYT can exclude him or her from further participation. In that event the payment obligations with respect to participant’s participation shall remain in force.

Article 5 Compliance

a) When organizing a service or product, LUYT is entitled to deviate from the announcement if LUYT cannot be reasonably required to execute the service or product in full as announced. b) Any amendments made by LUYT shall resemble the original announcement of the service or product as closely as possible. c) Amendments to a service or product may be followed by changes in, for example, price and course material. Participant shall be notified of this in writing.

Article 6 Payment

a) The participant and/ or commissioning party agrees to pay LUYT the fees in one installment. b) If the fees payable are invoiced, participant and/ or commissioning party obliged to pay, shall pay the amount invoiced within 10 working days of the invoice date, provided it is paid before the start of the service and/ or before the product is received. c) Should the participant and/ or commissioning party fail to pay LUYT within thirty (30) working days upon the delivery of his/her service and products, the participant and/ or commissioning party will pay an additional fee or equivalent to 1% of the total service or product price for penalty charges. d) In the event that LUYT incurs costs to collect payment of an invoice these costs shall be fully payable by participant and/ or commissioning party referred to in article 6b.

Article 7 Cancellations

a) In the event circumstances so require or the number of applicants for a service or product is insufficient, LUYT can cancel the service or product. LUYT shall inform participants about this as soon as possible but no later than 5 working days before the service or product is due to commence. In the event of cancellation, course fees already paid shall be refunded promptly and in full. b) The right to participate in a service or product arises from a distance contract for the provision of certain services (article 7:46i Netherlands Civil Code). Participant may cancel his/her participation free of charge within a term of seven working days after receipt of the written confirmation of the registration, unless the commencement date of the service or product falls within this term and/ or with a view to the commencement date of the service or product, within this term participant has requested LUYT to send course material. c) Except in the case of cancellation (free of charge) as referred to in 7a and 7b, the following administration/ cancellation fees are payable by participant and/ or commissioning party: workshop, training, accreditation training, coaching programme, project and programme management, and consultancy: – 20% of the service & product fee in the event of cancellation up to 10 working days prior to commencement of the service and/or product; – Thereafter up to the commencement of the service or product 100% of the service and/or product fee. The number of working days is calculated from the date upon which LUYT received the cancellation. d) If participant or commissioning party has already paid the sum owing to LUYT, LUYT shall repay the sum owing to participant or commissioning party, with due observance of articles 7b and 7c, to a bank account indicated by participant or commissioning party. e) In the absence of participant, a substitute may be appointed, subject to prior notification in writing sent to LUYT. Where there are entry requirements for participation in the service or product, the replacement must be approved separately by LUYT. f) In the event of absence, participant can also opt to postpone his registration once until the immediate next service or product period. If participant does not take part in the product or service within the one-year period, the cancellation fee of 100% of the course fee will apply. LUYT does not guarantee that the service or product will actually take place or will be offered unchanged. g) For an individual coaching session, if the cancellation occurs within 24 hours of the start date and time of the coaching session, 100% of the coaching fee will be cross-charged to the participant and/or the commissioning party.

Article 8 Copyright and intellectual property right

a) The copyrights and/or other intellectual property rights associated with a service or product arranged by LUYT and/or the course material is and remains the property of LUYT and/or teacher(s) of the relevant service or product. b) Without prior written permission, participant may not use the course material except for personal use, or reproduce the course material in any way and/or sell and/or make it available to third parties.

Article 10 Liability

a) LUYT exercises great care when composing the course material, it provides. However, LUYT does not guarantee the completeness and the correctness of this course material. Liability for damage arising from any decision or action based on the course material and/or information otherwise provided within the context of the service or product is excluded. b) Liability on the part of LUYT in respect of any damage incurred by participant due to the cancellation of (parts of) a service or product is also excluded. c) If Participant incurs damage in respect of which LUYT is liable, that liability shall at all times be limited to a maximum amount that is equal to the fee payable by participant or the commissioning party on the basis of the agreement with LUYT. d) Participants are responsible for advising LUYT of any medical condition and/or allergies that they have prior to the commencement of the course and of any medication that they are on that may adversely impact them while on the course. In the event that LUYT considers that these conditions are likely to create an unreasonable burden on the efficient conduct of the course, LUYT has a right to cancel the registration. e) Each Participant is responsible for his/her own personal belongings during the course event. f) Participant and or commissioning party indemnifies LUYT for all damages third parties may suffer as a result of any act or omission by participant with regard to the course event. Participant and or commissioning party is obliged to be adequately insured against such liability.

Article 11 Termination

LUYT can terminate the agreement with participant in the event that participant fails to fulfill an obligation arising from the agreement or fails to do so on time and after receiving a warning from LUYT continues in this failure to comply.

Article 12 Applicable law, disputes

a) All agreements with LUYT are governed exclusively by the law of the Netherlands. b) All disputes in connection with the agreement concluded between LUYT and Participant and/ or commissioning party shall fall within the jurisdiction of the competent court at Amsterdam.

General Terms and Conditions of LUYT starting 01-01-2022

Light Up Your Talent

Van Heuven Goedhartlaan 13D

1181 LE Amstelveen, The Netherlands

Tel: +31 652 860 453

E-mail: info@lightupyourtalent.com

Chamber of commerce number: 54458331